Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Noorderbrug e.o.
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpNoorderbrugeo-ow01

Artikel 10 Groen-Uit te werken

10.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Groen-Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. parken;
 3. plantsoenen;
 4. bermen en beplantingen;
 5. taluds;
 6. speelvoorzieningen;
 7. extensieve (dag)recreatie;
 8. kleinschalige informatievoorzieningen in bestaande gebouwen;
 9. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 10. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 11. additionele voorzieningen.
10.2 Bouwregels
 
Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een onherroepelijk uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.
 
10.3 Uitwerkingsregels
10.3.1 Algemene uitwerkingsregels
 1. de uitwerking van de bestemming 'Groen – Uit te werken' kan in zijn geheel dan wel in delen plaatsvinden;
 2. bij vaststelling van een uitwerkingsplan dienen Burgemeester en wethouders te hebben aangetoond dat er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn ten aanzien van de bodemkwaliteit en dat getoetst is aan de Flora- en faunawet;
 3. er dient sprake te zijn van een goede landschappelijke, ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing, waarbij onder meer dient te worden voorzien in een logische aansluiting op de bestaande bebouwde en onbebouwde omgeving;
 4. er mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
10.3.2 Uitwerkingsregels ten aanzien van het bouwen
 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen.
 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 meter.
 3. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
  1. gebouwen mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden gebouwd;
  2. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
  3. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 15 m2.
10.4 Voorlopig bouwverbod
 
Zo lang en voor zover de in artikel 10 lid 2 bedoelde uitwerking niet van kracht is geworden, mag er niet worden gebouwd.
 
10.5 Afwijken van het voorlopig bouwverbod
 
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10 lid 4 en het bouwverbod opheffen ten behoeve van een bouwplan, mits dat bouwplan voldoet aan de regels voor bouwen en gebruik van een ter inzage gelegd ontwerp-uitwerkingsplan.