Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Gezondheidszorgcentrum Vijverdalseweg
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0935.bpGZCVijverdalsewg-vg01

Artikel 3 Maatschappelijk-Gezondheidszorgcentrum

3.1 Bestemmingsomschrijving
 
De voor 'Maatschappelijk-Gezondheidszorgcentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. een gezondheidszorgcentrum;
 2. een ambulancecentrale, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-ambulancecentrale (sm-ac)';
 3. aan de functie onder a. ondergeschikte detailhandel;
 4. aan de functie onder a. ondergeschikte kantoorfuncties;
 5. additionele voorzieningen;
 6. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterreinen uitgesloten (-p)' mogen geen parkeervoorzieningen worden aangelegd; 
 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 8. erven en verhardingen;
 9. groenvoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen mogen alleen binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. het aangegeven bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 3. de goothoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte';
 4. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 5. ter plaatse van de op de verbeelding aangegeven aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-dakopbouw (sba-d)'  mag de onder d. aangegeven maximale bouwhoogte met maximaal 2,00 meter worden overschreden ten behoeve van klimaat- of liftinstallaties.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel niet meer mag bedragen dan 1 meter;
 3. de bouwhoogte van reclamemasten mag niet meer bedragen dan 8 meter;
 4. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter;
 5. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter.
3.2.3 Additionele voorzieningen
 
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen gelden de volgende bepalingen:
 1. gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mogen zowel binnen als buiten het aangeduide bouwvlak worden gebouwd;
 2. er mogen geen gebouwen ten behoeve van parkeervoorzieningen worden gebouwd; 
 3. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 4. de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van additionele voorzieningen mag niet meer bedragen dan 15 m2 per gebouw. 
3.2.4 Ondergronds bouwen
 
Ondergronds bouwen is slechts toegestaan binnen het bouwvlak en tot een diepte van 1,50 meter beneden peil, met uitzondering ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding-afwijkende bouwdiepte [sba-ab]', alwaar een bouwdiepte van 4 meter is toegestaan ten behoeve van liftschachten en kelderruimten.

3.3 Nadere eisen
 
Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:
 1. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. de verkeersveiligheid;
 4. de sociale veiligheid;
 5. de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Afwijken van de bouwregels
 1. Burgemeester en Wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.2 sub b ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 respectievelijk 2 meter, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en er geen stedenbouwkundige bezwaren bestaan;
 2. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.4 voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken dieper dan 1,50 meter, mits kan worden voldaan aan de bepalingen zoals aangegeven in Artikel 5.
3.5 Specifieke gebruiksregels
3.5.1 Strijdig gebruik
 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van:
 1. wonen;
 2. detailhandel, anders dan aan de functie verbonden ondergeschikte detailhandel;
 3. kantoren, anders dan aan de functie verbonden ondergeschikte kantoorfuncties.
3.5.2 Parkeernormen
 
Bij realisering van functies, zoals toegestaan binnen de bestemmingsomschrijving als bedoeld in artikel 3 lid 1, dient te worden voldaan aan de parkeernormen.