direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer
Plan: Vroendaal-Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpVroendaalzuid-vo01

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. openbaar vervoer;
 • b. wegverkeer;
 • c. verblijfsgebied;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. additionele voorzieningen;.

4.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan aan deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende regels:

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, zoals een abri, telefooncel of nutsgebouwtje gelden de volgende eisen:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3,00 meter bedragen;
 • b. de bebouwde oppervlakte mag maximaal 6m2 bedragen met uitzondering van nutsvoorzieningen welke maximaal 15 m2 mogen bedragen.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende eisen:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3,00 meter bedragen met uitzondering van lichtmasten en kunstwerken waarvan de bouwhoogte maximaal 6,00 meter mag bedragen.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders zijn ter verkrijging van een goede stedenbouwkundige kwaliteit bevoegd nadere eisen te stellen aan de situering en afmetingen van bouwwerken.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik van gronden als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor:

a. voor prostitutie;

b. als verkooppunt voor motorbrandstoffen.