direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Vroendaal-Zuid
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpVroendaalzuid-vo01

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorziening;
 • b. park;
 • c. plantsoen;
 • d. bermen en beplantingen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • g. voorzieningen voor langzaam verkeer;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. additionele voorzieningen;
 • j. geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van verkeer - geluidwerende voorzieningen";

3.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan aan deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van voorzieningen van openbaar nut gelden de volgende eisen:

 • a. de bouwhoogte mag maximaal 3,00 meter bedragen;
 • b. de bebouwde oppervlakte mag maximaal 6m2 mag bedragen.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende eisen:

 • a. de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen met uitzondering van lichtmasten welke maximaal 6 meter mogen zijn;
 • b. de bebouwde oppervlakte mag met uitzondering van geluidwerende voorzieningen maximaal 20 m2 zijn.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van bebouwing ten behoeve van:

 • c. het voorkomen van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van de aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • d. de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • e. de verkeersveiligheid;
 • f. de sociale veiligheid;
 • g. de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik van gronden als bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval verstaan het gebruik voor:

a. als staan- of ligplaats voor onderkomens;

b. voor sport- of wedstrijdterreinen, kampeer- of caravanterreinen,

c. voor het racen of crossen met motorrijtuigen, mountainbikes of bromfietsen;

d. voor prostitutie.